Tania Energia i Ciepło

ze zgazowania RDF

Zgazowanie odpadów w reaktorze ze złożem fluidalnym

Produkcja gazu palnego, który następnie można oczyścić i wykorzystać energetycznie będzie możliwa przy wykorzystaniu procesu zgazowania. Technologia EKOGAZ Recovery bazuje na procesie zgazowania odpadów w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym, w którym otrzymany gaz procesowy zostanie poddany głębokiemu oczyszczeniu in- situ tj. w miejscu jego powstania, przed jego spalaniem w kogeneracyjnej jednostce wytwórczej. W projekcie bardzo duży nacisk kładzie się na zmienność jakości dostarczanego paliwa. Gaz powstający w opracowanej instalacji zostanie oczyszczony w takim stopniu, że przed spaleniem nie będzie stanowił już odpadu i nie spowoduje emisji wyższej niż w wyniku spalania gazu ziemnego. Instalacja, spełniając kryteria procesu recyklingu odpadów w postaci odzysku energii elektrycznej i ciepła, poza korzyściami ekologicznymi, będzie rozwiązaniem ekonomicznym bowiem RDF, jako surowiec wykorzystywany w procesie, jest cenowo bezkonkurencyjny.