Tania Energia i Ciepło

ze zgazowania RDF

Dla zakładów gospodarowania odpadami

 

Nie ulega wątpliwości, iż w najbliższej przyszłości wciąż rosnąć będzie nie tylko ilość odpadów, ale także koszty systemu gospodarki odpadami. Główną zaletą opracowanej przez EKOGAZ Recovery technologii, potwierdzanej w pilotażowej instalacji, jest możliwość energetycznego, lokalnego, bezpiecznego i ekologicznego zagospodarowania paliwa alternatywnego – RDF o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg, którego zgodnie z polskim prawem nie wolno magazynować przez okres dłuższy niż rok.

Gaz powstający w opracowanej instalacji zostanie oczyszczony w takim stopniu, że przed spaleniem nie będzie stanowił już odpadu i nie spowoduje emisji wyższej niż w wyniku spalania gazu ziemnego. Instalacja, spełniając kryteria procesu recyklingu odpadów w postaci odzysku energii elektrycznej i ciepła, poza korzyściami ekologicznymi, będzie rozwiązaniem ekonomicznym bowiem RDF, jako surowiec wykorzystywany w procesie, jest cenowo bezkonkurencyjny.